J2 | AH MINAUR – HC ALEȘD 30-18

ah_alesd_j2_01 ah_alesd_j2_02 ah_alesd_j2_03 ah_alesd_j2_04 ah_alesd_j2_05 ah_alesd_j2_06 ah_alesd_j2_07 ah_alesd_j2_08 ah_alesd_j2_09 ah_alesd_j2_10 ah_alesd_j2_11 ah_alesd_j2_12 ah_alesd_j2_13 ah_alesd_j2_14 ah_alesd_j2_15 ah_alesd_j2_16 ah_alesd_j2_17 ah_alesd_j2_18 ah_alesd_j2_19 ah_alesd_j2_20 ah_alesd_j2_21 ah_alesd_j2_22 ah_alesd_j2_23 ah_alesd_j2_24 ah_alesd_j2_25 ah_alesd_j2_26 ah_alesd_j2_27 ah_alesd_j2_28

electrosistem
amisa
municipiul baia mare
cj maramures
brd
b&k
uac